İstatistikten Yoksun KKTC Rotasız Uçak Gibi!.......

Ülkemizin istatistik fakiri olduğunu ve geleceğe yönelik plan ve öngörülerin halk tabiri ile bir nevi “GUDURU” yapıldığını muhtelif defalar benim gibi birçok uzman da ifade etmiştir. 2006 Kuzey Kıbrıs Dünya Bankası raporunda, TC-KKTC Ekonomik protokollerinde bu eksikliğin tespit edilmesi ve istatistik müessesesinin yeniden yapılandırılması gereği ortaya konmuş olmasına rağmen ne yazık ki bu konuda bir arpa boyu yol alınmamıştır.
Ülkemizin istatistik fakiri olduğunu ve geleceğe yönelik plan ve öngörülerin halk tabiri ile bir nevi “GUDURU” yapıldığını muhtelif defalar benim gibi birçok uzman da ifade etmiştir. 2006 Kuzey Kıbrıs Dünya Bankası raporunda, TC-KKTC Ekonomik protokollerinde bu eksikliğin tespit edilmesi ve istatistik müessesesinin yeniden yapılandırılması gereği ortaya konmuş olmasına rağmen ne yazık ki bu konuda bir arpa boyu yol alınmamıştır.

2010-2012 Dönemi “Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı”nın 29. sayfasında ‘5.10 İstatistik’ başlığı altında aşağıdaki ifadeler yeralmıştır:
“KKTC’de yönetimin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için etkin bir haberleşme ve rapor sistemi geliştirilememiştir. Üretim istatistikleri, hesap sonuçları ve mevcut raporlama sistemi, isabetli ve hızlı karar almaya yeterli güvenirlikte değildir. KKTC istatistik altyapısının güçlendirilmesi çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti istatistik kurumu TÜİK ile DPÖ’nün istatistiki veri üretme kapasitesinin artırılması amacıyla işbirliği faaliyetlerine ağırlık vermesi yararlı olacaktır. Program dönemi boyunca her yıl en az bir TÜİK heyeti KKTC’ne ziyarette bulunarak, bugüne kadar işbirliği yapılan alanlardaki uygulamaları DPÖ ile birlikte gözden geçirmesi ile TÜİK’in AB’ne uyum çalışmaları kapsamında edindiği deneyimlerden faydalanılması ve ülkenin istatistik hizmetlerinin geliştirilerek AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla DPÖ tarafından Mart 2009’da talep edilen ve TÜİK ile imzalanması öngörülen işbirliği protokolü sonuçlandırılması gerekmektedir.”

“2013-2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı”nda yine KKTC’deki istatistik probleminden ve bu paralelde yapılandırma gereğinden bahsedilmektedir. Şöyle ki, halen KKTC Başbakanlık resmi internet sitesinde (http://www.kktcbasbakanlik.org/en-us/yanmenu/ekonomikprogram.aspx) yer alan sözkonusu programın 19 sayfasındaki 4.3.5 maddesi aşağıdaki ifadeyi içermektedir:
“Saydamlık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik olarak kamunun istatistik kapasitesi güçlendirilecektir “

Görevi yeni devralan Yorgancıoğlu hükümeti programında da bu sorunun idrak edildiği anlaşılmaktadır. Şöyle ki, program hedefleri arasında şu ifadeler yer almaktadır:
“Hükümetimiz, kamunun etkinliğini ve verimliliğini artırma amacıyla aşağıdaki çalışmaları ivedilikle hayata geçirecektir:
1. Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında yer alan “İstatistik” başlığının gereği yerine getirilecektir. Sürdürülebilir ekonomik politikaların oluşturulmasında ve kayıt dışılığın önüne geçilmesinde, sağlıklı ve güvenilir istatistiki verilerin üretilmesi temel rol oynamaktadır. Bu gerçekten hareketle, ülkemizdeki istatistik hizmetlerinin AB ve uluslararası normlar çerçevesinde güncel, geçerli ve güvenilir veriler üretebilir hale getirilebilmesi için bağımsız bir İstatistik Kurumu oluşturulacaktır. Bu bağlamda, AB’ye uyumlu İstatistik Kurumu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Taslağı ivedilikle gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak yürürlüğe konulacaktır.”
Mevcut hükümetin ortaya koyduğu bu hedefte samimi olduğuna inanmakta olup, her türlü desteği vermeye de bir ekonomist olarak hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Zira, güncel ve güvenilir bilgiye sahip olunmadan bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için sağlıklı değerlendirmeler yapmak ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak mümkün değildir. BUNUN İÇİN İSE OLMAZSA OLMAZ ŞART “ÖZERK VE BAĞIMSIZ BİR STATİSTİK KURUMU”NUN OLUŞTURULMASIDIR. Aksi takdirde, sağlıklı ve güncel verilerin üretilmesi ve bu verilerin güvenilirliği konusunda toplum desteğinin alınması sağlanamaz.

KKTC’nin istatistik fakiri bir ülke olduğunu ortaya koyan en bariz olgu Devlet Planlama Örgütünün aşağıdaki internet sayfasını incelemekle ortaya çıkmaktadır. http://www.devplan.org/Frame-tr.html
Unutmayalım ki, halen devletimizde 2007 yılından beri devam eden ve yılan hikayesine dönen bir de E-DEVLET projesi bulunmaktadır. Halkımızın istatistik ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu internet sayfasında maalesef “Ekonomik ve Sosyal Göstergeler” “1977-2010” yılları arasındadır. Ne acıdır ki; 3 ay sonra 2014 yılına girmiş olacağız ama bizim göstergelerimiz 3 yıl geriden gelmektedir. Devlet Planlama Örgütünün aynı internet sayfasında ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan “2013 Yılı 1. Yarıyıl Raporu “nda ise 2010 yılı gerçekleşme rakamları dikkate alınarak 2010 yılı sonrası tahmini rakamları hazırlanmıştır. Yani Mart 2013’de yayınlanan bir raporda 2011 ve 2012 rakamları tahmin edilmektedir. Bu bizim devletimiz açısından bir utanç tablosudur. KKTC için hazırlanan en son ekonomik program ise 2008 yılına aittir.
Yukarıdan da net bir şekilde anlaşılacağı gibi ve aynı zamanda hükümet programında da ifade edildiği şekilde “BAĞIMSIZ BİR İSTATİSTİK KURUMU”nun ivedi olarak kurulması kaçınılmazdır. Bunun için ise, siyasi müdahaleden arındırmak için her türlü idari, yasal ve mali özerklik beraberindekuruma şeffaflık ve hesap verebilirlik kazandırılması, liyakata uygun kadrolaşmanın şart koşulması vepersonelinin gerekli eğitimden geçirilmesi ve son olarak uluslararası standartlarda hizmet vermesi için teknolojik donanımın sağlanması gerekmektedir.
SON SÖZ OLARAK İSTATİSTİKTEN YOKSUN KKTC ROTASIZ BİR UÇAK GİBİ GUDURU HAREKET ETMEKTEDİR.
Bu haber 626 defa okunmuştur

:

:

:

: