AB muktesabatına uyumlu ihale yasası mı?

Adeta bir peşkeş tüzüğü olan Devlet İhale tüzüğünün kaldırılacağı ve yerine yeni bir yasa yapılacağı Bakanlar Kurulunca NİHAYET karara bağlandı.
Adeta bir peşkeş tüzüğü olan Devlet İhale tüzüğünün kaldırılacağı ve yerine yeni bir yasa yapılacağı Bakanlar Kurulunca NİHAYET karara bağlandı.

5 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen Bakanlar Kurulu sonrası İhale Yasa Tasarısı’nın kabul edilerek Meclis’e sunulduğunu kaydeden Nami, bu yasayla ihale süreçlerinin Avrupa Birliği standartlarına çekilerek, hesap verebilir, saydam, rekabete açık, eşitlikçi, güvenilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

Her ne kadar bugün AB standardında bir yasa yapıp açık, eşitlikçi, güvenilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı ifade edilsede gelmiş geçmiş bütün iktidarlar ihale tüzüğünü kendi siyasi çıkarları doğrultusunda bol bol kullandılar. Dolayısyle, yeni yapılacak bir yasanın LAFLA hesap verebilir, saydam, rekabete açık, eşitlikçi, güvenilir ve denetlenebilir olması mümkün değildir. Bunun için ÇAĞDAŞ BİR HUKUK DEVLETİNİN TESİS EDİLEREK yasa ve uygulamanın bir bütün olarak kamu kaynaklarının rasyonel ve optimal dağılımını garanti altına alması gerekmektedir. Bu çerçevede hazırlanacak AB standartlarına uygun bir İhale Yasasının belirli ilkeleri barındırması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti 886 sayılı Devlet İhale Kanunu ihtiyaçları karşılamadığı için ve Avrupa Birliği uyum süreci gereği olarak Devlet İhale Yasası yerine 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çıkarıldı. Kanunun temel ilkeler başlıklı 5. maddesinde ihalelerde uygulanacak temel ilkeler belirlenmiştir. Temel ilkeleri kısaca İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludurşeklinde özetlenebilir .

Avrupa Komisyonunun “AB” de Kamu İhaleleri Raporunda, kamu ihalelerine ilişkin uygulamayı yönlendirecek ve şikayetleri çözüme kavuşturarak eşgüdümü sağlayacak, idari değerlendirmelerin yapıldığı, bağımsız nitelikte bir birim oluşturulması gerektiği önerilmiştir. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti 4734 sayılı anunla, bu konuda yetkili ve görevli olmak üzere, KAMU İHALE KURUMU kurulmuş ve buna ilişkin olarak bir “şikayet mekanizması” oluşturmuştur.

Kamu İhale Kurumu, belirli bir faaliyete ilişkin olarak;Oyunun kurallarının belirlenmesi (Düzenleme), Bu kurallara riayetin sağlanması (Denetim)ve sektörü veya alanı düzgün bir rekabet ortamına ve plüralist (çoğulcu) bir yapıya sevk etme (Yönlendirme)şeklinde tanımlanan ve uygulamada RÜGÜLASYON olarak adlandırılan işleri yerine getiren klasik idari yapılanmadan farklı Bağımsız İdari Otoritelerden (B.İ.O) oluşmaktadır.
T.C. Kamu İhale Kurumu,Kamu tüzel kişiliğine sahip,İdari ve mali özerkliği haiz,Kararlarında bağımsız,Hiçbir organ ve merciin emir ve talimat veremediği,Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili bir kurumdur.
KKTC’de de İhale Tüzüğünden İhale Yasasına geçiş yaparken halen İhale Tüzüğünde olduğu gibi,

• İhale kararını veren komisyon siyasilerin ağzına bakacak şekilde bağımsız ve özerk olmayacaksa,
• “ACİL” veya “ÖZELLİKLİ” proje kisvesi adı altında belli miktardaki alımlarda siyasilerin populizm yapmasına fırsat verecekse, ve
• Şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayacak mali, idari ve yargısal denetim bugün olduğu gibi akamete uğratılacaksa,

İHALE TÜZÜĞÜNÜ KALDIRIP YERİNE SÖZDE AB UYUMLU İHALE YASASI YAPSANIZ KAÇ YAZAR?

Bu haber 478 defa okunmuştur

:

:

:

: