Siz buna AB uyumlu ihale yasası mı diyorsunuz?...............

Ülkemizde yıllardır AB müktesebatına uyum rüzgarı esiyor.
Ülkemizde yıllardır AB müktesebatına uyum rüzgarı esiyor. Ancak, bu rüzgar maalesef sözde esiyor. Yani hükümetlerimiz AB müktesebatına uyar gibi yapmaktadır. Neden mi?.
Öncelikle AB Uyumlu Çevre Yasası yaptığını iddia edenler bu yasa hükümlerine rağmen çevrenin katledilmesine ve insanımızın zehirlemesine seyirci kalmaktadırlar. O zaman sormazlar mı size bu yasayı laf ola mı yaptınız?....

Bugünlerde ise Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan tasarıya göre sözde AB muktesebatına uyum çerçevesinde Kamu İhale Yasası yapıyormuşuz. Ancak bu tasarıyı incelediğimiz zaman okuduklarımıza inanamıyoruz. Çünkü bu yasa AB müktesebatına taban tabana zıt durumdadır. Bunu elbette AB müktesebatını incelemeyip vaktini düğün dernek ve köy kahvelerinde gezmeye ayıran mebuslarımız bilmeyebilir. Ancak, bunu hazırlayanlar ve özellikle hukuk dendiği zaman mecliste horoz gibi kabaranlar ve üstüne üstlük idari hukuk uzmanı olanlar farketmedi mi? Şaşılacak şey.

Gelelim işin özüne....
AB müktesebatına göre Kamu İhale Yasası ile murat edilen ülke kaynaklarının toplumun lehine en rasyonel olarak kullanılmasıdır. Bunun için ise, ihale kararlarında siyasi otoriteden ve çıkar gruplarından bağımsız, özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir ihale kurumunun mutlak yetkili olması öngörülmektedir. Bunun için kurulacak bağımsız Kamu İhale Kurumu, belirli bir faaliyete ilişkin olarak; Oyunun kurallarının belirlenmesi (Düzenleme), Bu kurallara riayetin sağlanması (Denetim) ve sektörü veya alanı düzgün bir rekabet ortamına ve plüralist (çoğulcu) bir yapıya sevk etme (Yönlendirme) şeklinde tanımlanan ve uygulamada RÜGÜLASYON olarak adlandırılan işleri yerine getiren klasik idari yapılanmadan farklı Bağımsız İdari Otoritelerden (B.İ.O) oluşmaktadır. Kamu İhale Kurumu, Kamu tüzel kişiliğine sahip, idari ve mali özerkliği haiz, kararlarında bağımsız, hiçbir organ ve merciin emir ve talimat veremediği, yasada belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili bir kurum niteliği taşımalıdır.
Halen Cumhuriyet Meclisinde olan Kamu İhalesi Yasa tasarısı ile nerede ise bizim ve AB kurumlarının aklı ile alay edilmektedir. Neden mi?
Siz yapmış olduğunuz yasa ile ihale kararlarını bağımsız bir ihale kurumu yerine kimliksiz bir İhale Değerlendirme Komisyonu’na bırakıyorsunuz ve bu Komisyonun bağımsız davranmasını bekliyorsunuz. Eğer bekliyorsanız siz bu ülkede yaşamıyorsunuz demektir.
Bu yasa tasarısının 2. Maddesinde ihale makamı aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
““İhale Makamı”, devlet, bölgesel veya yerel makamlar, kamu hukukuna tabi kurumlar, bu tarz makamlardan biri veya birçoğunun oluşturdukları birlikler veya kamu hukukuna tabi bu tarz bir veya birçok yapıyı ifade eder.”

2. madde sonrasında 4. 5. ve 6. Maddeler ihale makamı ile doğrudan ilgilidir:
4. (1) 2’nci maddede sözü edilen ihale makamı:

(A) KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Cumhuriyet Meclisi, KKTC Başbakanlığı ve Başbakanlığa bağlı Daireler, Bakanlıklar, Bakanlıklara bağlı Daireler ile bağımsız daire ve kuruluşları,

(B) Bakanlıklara bağlı döner sermayeli kuruluşları,

(C) 37/1975 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri,

(Ç) Belediyeleri,

(D) Özel Üniversiteler dışındaki Üniversiteleri,

(E) Köy İdareleri ve kurdukları birlikleri
ifade eder.

(2) Bu Yasa kapsamındaki ihale makamlarının mal ve hizmet alımları ve satımları, kiralama ve kiraya verme işlemleri ile onarım ve inşaat işleri bu Yasa hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

(3) Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) ve (B) bendlerinde yer alan kuruluşlar adına İhaleDeğerlendirmeKomisyonugörevini, Merkezi İhale Komisyonu yürütür.
5. (1) Maliye işleri ile görevli bakanlığa bağlı Merkezi İhale Komisyonu, bu Yasaya tabi olan ihale makamlarının bir listesini hazırlar ve yayınlar. Yasa kapsamına giren makamların listesi MİK’in internet sitesinde yayınlanır ve güncellenir.

(2) Kamu İhale Yasası kapsamına giren taraflar, yukarıdaki (1)’inci fıkrada bahsedilen listede olmasalar bile, bu yasayı uygulamak zorundadırlar. İhale makamları, bu yasada belirtilen şekil ve koşullarda ihale usulleriyle ilgili her türlü belgeyi sağlayarak Merkezi İhale Komisyonu ile işbirliği yapar.

6. (1) BuYasa’nın 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasınahalelgetirmeksizin, İhale makamlarında yönetici pozisyonundaki kişi veya kişiler ihale tekliflerinin sunulması veya ihaleye katılma taleplerinin yapılması için verilen sürenin dolmasının ardından veya ihale makamlarınca ihale duyurusunda belirtilen tekliflerin açılacağı tarih ve saatten önce İhale Değerlendirme Komisyonu’nu oluşturur.

(2) İhale katılımcıların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ihale değerlendirme komisyonlarında üye olamazlar ve hiçbir vasıf altında görev alamazlar.

(3) İhale değerlendirme komisyonları, ihale sürecine katılanlardan bağımsız ve sadece gerçek kişilerden ve üç ile beş arasında üyeden oluşur. İhale değerlendirme komisyonu üyeleri karar alırken veya görüşlerini belirtirken ihale makamından bağımsız hareket ederler.
(4) İhale değerlendirme komisyonu üyeleri ihale konusunda uzmanlar veya ihale süreci ile doğrudan ilişkili beceri ve yeterliğe sahip olan kişiler arasından seçilir. İhale konusu iş ile ilgili özel bir profesyonel vasfın gerekli olması halinde, ihale değerlendirme komisyonu üyelerinin en az üçte biri ilgili vasfa veya dengi bir vasfa sahip olur.

KAMU İHALE YASASININ YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINDIĞINDA;
• AB MUKTESEBATINDA ŞART KOŞULDUĞU GİBİ “BAĞIMSIZ KAMU İHALE KURUMU”NDAN BAHSEDEBİLİR MİYİZ?
• BAĞIMSIZLIĞIN TEMEL ŞARTI OLAN BİREYSEL VE KURUMSAL ÖZERKLİKTEN BAHSEDEBİLİR MİYİZ?
• İHALE KARARINI VERECEK ÜYELERİN EZİCİ ÇOĞUNLUĞUNUN İŞGAL ETTİKLERİ MAKAM VE HİYERARŞİK YAPI İTİBARİ İLE SİYASİ OTORİTEDEN ETKİLENMEMELERİ MÜMKÜN MÜDÜR?
• KOMİSYON ÜYELERİNİN SERBEST, CESUR VE BAĞIMSIZ DAVRANMALARINA İMKAN VERECEK GEREKLİ MALİ VE İDARİ GÜVENCELER SAĞLANDI MI?
• SÖZDE ŞEFFAFLIK HARİCİNDE GERÇEK ANLAMDA BİR ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİKTEN BAHSEDEBİLİR MİYİZ?
EĞER YUKARIDAKİ SORULARA YANITLAR OLUMSUZ İSE BU YASA BAŞINDAN ÖLÜ DOĞMUŞ DEMEKTİR.

Bu haber 570 defa okunmuştur

:

:

:

: