İşverenin örgütlü, çalışanın örgütsüz olması kabul edilemez

“13/ 1993 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütünün “Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması” hakkındaki 1948 tarihli, 87 numaralı sözleşmesinin onaylanmasının, uygun bulunmasına ilişkin yasa’nın 11’inci maddesinde yer alan “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bu sözleşmeyi onaylayan her üyesi, işçilerin ve işverenlerin örgütlenme hakkını özgürce kullanmalarını sağlayacak her türlü gerekli ve uygun önlemleri almakla yükümlüdür” hükmü gereğince, yapılacak teşvik edici düzenlemeler yoluyla sendikalaşma desteklenecektir.”

“13/ 1993 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütünün “Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması” hakkındaki 1948 tarihli, 87 numaralı sözleşmesinin onaylanmasının, uygun bulunmasına ilişkin yasa’nın 11’inci maddesinde yer alan “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bu sözleşmeyi onaylayan her üyesi, işçilerin ve işverenlerin örgütlenme hakkını özgürce kullanmalarını sağlayacak her türlü gerekli ve uygun önlemleri almakla yükümlüdür” hükmü gereğince, yapılacak teşvik edici düzenlemeler yoluyla sendikalaşma desteklenecektir.”
CTP-UBP hükümet programında, özel sektör çalışanları için “sendikalaşmanın düzenleneceği” bu madde ile yer alıyor.
Bu daha önce şu şekilde yasallaşmış;
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

1. Bu Yasa, “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkelerinin Uygulanmasına ilişkin 98 Numaralı Sözleşmesi (Onay) Yasası” olarak isimlendirilir.

2. Bu Yasa amaçları bakımından metin başka türlü gerekmedikçe: “Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nu anlatır. “Bakanlık”, çalışma işleriyle görevli Bakanlığı anlatır. “Cumhuriyet Meclisi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisini anlatır. “Sözleşme”, bu Yasa ile onaylanması uygun bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) 8 Haziran, 1949 tarihinde Cenevre’de toplanan 32. Genel Konferansı’nda kabul edilmiş olan 98 Numaralı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkeleri Sözleşmesini anlatır.

3. Cumhuriyet Meclisi, yukarıda belirtilen ve Bakanlar Kurulu’nun 15.07.1992 tarih ve E – 747 – 92 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yasa’ya ekli Cetvel’de metni yazılı Sözleşmenin onaylanmasını uygun bulur.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

5. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.”
Yani konuyla ilgili yasa var, fakat olmuyor.

Sendikalaşma, yani işverenle, çalışan arasında her türlü hakkı, koruyan, sağlayan, düzenleyen, yasal ve sistematik düzleme gelinmesini sağlayan aracılık.
Bu çağda, bu yılda hala daha tartışılan konu.
Her hükümet programında yer alan ama bir şekilde hayata geçmeyen, cümlelerden öte gitmeyen düşünce.
Olmalımıdır, tabi ki olmalıdır, bu hem işverene, hem de çalışana, sınırlarını, haklarını ve ödevlerini belirli bir düzleme getirecek, olanağı yaratacak.
Hem koruyacak, hem de korunmasını sağlayacak, aslında korkmamak lazım, bunun olabilmesi için şartların oluşturulması ve bir yerden başlanması gerek.
Tartışarak, ortak noktalar yaratılarak, her tarafın öncelikleri, çekinceleri göz önüne alınarak bir noktada buluşma sağlanabilir.
Hem işveren, hem çalışan korunabilir, fakat işverenin örgütlü, çalışanın örgütsüz olması kabul edilemez.
Ülkemizde kamudaki sendikacılık, özellikle öğretmen sendikaları, özel sektör işverenleri için sendikacılığa karşı mesafeli duruşu güçlendiriyor.
Bu ülkede muhalefet etme, sigorta görevi görme konusunda, sendikalara desteğim tam.
Elbette farklı amaçlarla başka noktalara geliniyor, bu da zaman zaman düşüncem değiştiriyor.
Ama örgütlü yaşam, bir nevi sigorta ve her alanda mutlak şart.
Devletin zayıflığı, sendikalar karşısında zorluyor, zayıf bir özel sektör de sendika karşısında zorlanacaktır.
İyi oluşturulmuş bir altyapı, her kesimi koruyacak bir planlama ile bu sorun aşılıp, örgütlü bir yaşam güvencesi sağlanabilir.
Bu hem işvereni, hem de çalışanı olumlu etkileyecek, güvence içine alacak, iş kazaları azalacak, kayıt dışı ekonomiyi, kaçak çalışmayı, yasasızlığı ortadan kaldıracak.
Bir düzen, bir sistem ve otoriteyi ortaya çıkaracak.
Bunun için tüm kesimleri işbirliği ve uzlaşısı şart.

Bu haber 486 defa okunmuştur

:

:

:

: