Şimdi Sayıştay bağımsız mı oldu?

Sayıştay kurumumuz var. Güçlü, bağımsız, objektif, siyasetten arınmış, böyle olmasını kim istemez ki?
Sayıştay'ın Görevleri:
(1)(a)Genel ve katma bütçeli daire veya kuruluşları,
(b)Genel bütçe içinde yer almayan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel kuruluşların,
(c)Sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslerle, kamu iktisadî teşebbüslerinin,
(d)Yasalarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurum ve kuruluşların, bütün gelir, gider ve malları ile nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin, emanet niteliğinde olanlar dâhil, alınıp verilmesini, sağlanma ve kullanılmasını denetler.
(2)Devlete ait ikraz, istikraz ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım suretiyle elde edilen nakdî veya aynî kıymetleri, devlet bonolarını, bütün kefalet, kredi ve devlet avanslarını denetler.
(3)(a)Genel ve katma bütçelere ilişkin kesin hesapları inceleyerek düzenleyeceği uygunluk bildirimlerini ilişkin olduğu kesin hesap tasarısının verilmesinden başlayarak en geç altı ay içinde Meclis Başkanlığına sunar.
(b)Yukarıda (1.) fıkra kapsamına giren daire, kurum ve kuruluşlara ait kesin hesaplar, inceleyerek düzenleyeceği uygunluk bildirimlerini altı ay içinde Meclise ve Bakanlar Kuruluna sunar.
(4)Gerektiğinde malî işlere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemleri hakkında Meclise ve Bakanlar Kuruluna rapor verir.
(5)Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli gördüğü hususlarda Meclise ve Bakanlar Kuruluna rapor verir.
(6)(1). Fıkra kapsamına giren daire, kurum, kuruluş ve kamu iktisadi teşebbüslerinin gelir ve giderleri ile ilgili işlemlerini inceler, Meclise rapor verir ve saptadığı yasa dışı işlemleri Başsavcılığa bildirir.
(7)Maliye Bakanlığınca uygulama ile ilgili olarak istenecek hususlarda görüş belirtir.
(8)Yasalarla kendisine verilen diğer görevleri yapar.
(9)Sayıştay mali denetim yapmaya yetkili olduğu alanlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığını da denetler. Denetim ile ilgili usul ve esaslar, Sayıştay tarafından hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.”
Sayıştay kurumuna ait bu tanımlama içinde en çok kullanılan kelime “denetleme” oldu.

Sebepsiz veya amaçsız denetleme olur mu?
Elbette olmaz, olmamalı da.
“ Yasa ile Sayıştay Başkanı ve iki üye için Tahsisat oranları yükseltildi. Denetçilere ön görülen ek ödenek ise geri alındı.”
Bu değişiklikle, Sayıştay Başkanına ve üyelere artırılan tahsisatla, kurumun bütün sorunları bitti mi?
Üstelik mali anlamda sıkıntıların yaşandığı bir zamanda.
Acil miydi, öncelikli miydi?
Bu uygulamadan sonra, Sayıştay Kurumu beklenen hız ve kalitede, üstelik bağımsız, bağlantısız denetleme görevi yapabilecek mi?
Aynen böyle devam edecekse, altyapı ve personel eksiklikleri, siyasete olan bağlılık devam edecekse, yapılan sadece mali külfet olmuş demektir.
Olması gereken nedir?
Dünyadaki örneklere baktığımız da, bağımsız denetleme kurumlarının temsilcileri, siyasilerle sadece belli törenlerde bir araya gelir.
Onun dışında bir araya gelmez, törenlere katılmaz, bağımsızlıklarına gölge düşmesin diye devleti yönetenler konuştuğu zaman, ayağa kalkmaz alkış bile tutmaz.
Sadece bütçe artırılarak bağımsızlık sağlanmaz, bu da bir yerde bağımlı olmaktır.
Olsun tabi ki, istenilen düzeye gelinecekse olsun.
Fakat olmayacağını hepimiz biliyoruz.
Bunca tartışma ve yasanın onaylanış şekli şık olmadı.
Keşke Sayıştay Başkanı bu şekilde bir düzenleme yapılacaksa varsın yapılmasın diyebilseydi.
Olmadı, hiç güzel olmadı.

Bu haber 680 defa okunmuştur

:

:

:

: