Demokrasilerde seçimlerin önemi

Demokrasilerde yönetme hakkı çoğunluk tarafından kullanılır.
Demokrasilerde yönetme hakkı çoğunluk tarafından kullanılır. Çoğunluğun belirleyici olması demokrasinin gereğidir. Ancak, demokrasilerde çoğunluk kadar azınlığa da değer verilir, saygı gösterilir. Çünkü, çoğunluk rakipsiz ve denetimsiz bir güç durumuna gelince, kişi hak ve özgürlükleri açısından büyük bir tehlike oluşturabilir.Anayasamıza göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokratik bir cumhuriyettir; halk iradesine ve halk idaresine dayanır. Bilindiği gibi, demokrasi halkın kendi kendisini yönetmesi; siyasal iktidarın halka dayanması demektir. Bu genel tanım yanında, “demokrasinin altın anahtarları” denilen birtakım ölçütler vardır; bunlar bir toplumun ne ölçüde demokratik bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Sözü edilen ölçütlerin başında serbest seçimler gelir.
Demokrasilerle toplumu yönetenler düzenli aralıklarla yapılan özgür ve adil seçimler sonucunda halk tarafından belirlenir. Halk seçimlerde tercihini serbestçe yapar. Serbest seçimler demokrasinin en önemli koşuludur. Öte yandan, demokrasi, seçmene hesap verilmesini de zorunlu kılar. Bu bakımdan, her seçim aynı zamanda bir denetim işlevi görür. İktidarın ve bununla birlikte muhalefetin faaliyetleri, dolayısıyla halk üzerinde bıraktıkları etki seçimlerde değerlendirilir. Halk yönetiminden memnun kaldığı kişileri yeniden seçer; memnun kalmadıklarını ise oyları ile değiştirir. Seçimler, asıl gücün halkta olduğunu vurgular.
Demokrasinin temel ilkelerinden biri de siyasal eşitliktir. Dolayısıyla, yönetenlerin seçiminde kural olarak herkes eşit bir biçimde oy kullanma hakkına sahiptir. Toplum seçilmek isteyenlere eşit koşullarda yarışma olanağı sağlar. Özellikle, kamu iletişim araç ve olanaklarından yararlanmada eşitliğe uyulur. Bugünün azınlığına, yarın çoğunluk olabilme yolu açık tutulur.
Genellikle farklı etnik, dilsel ve kültürel gruplar içerir. Farklı hayat tarzına sahip her bir grup örgütlenebilir, kendi hak, özgürlük ve çıkarlarını savunabilir; ekonomi, siyaset ve toplumu etkilemek için yasalar çerçevesinde faaliyet gösterebilir.
Demokrasilerde; demokrasi seçimler sayesinde işler. Çalışamaz hale gelen veya süresi dolan meclis, genel seçimler yoluyla yenilenir. Yönetim kademeleri adaylar arasındaki seçimlerle belirlenir. Ülkenin geleceği, vatandaşların seçimlerine göre şekillenir. Günümüzde demokrasi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en belirgin uygulama olan seçim, öncelikle genel ve eşit oy hakkına dayanır. Genel ve eşit oy hakkı; cinsiyet, bölge ve sosyoekonomik düzey ayrımı olmaksızın herkesin seçimlerde eşit oy kullanabilmesi anlamına gelir.. Demokrasi’nin temel değerleri olan özgürlük,eşitlik,adalet,hoşgörü,dürüstlük
ve farklılıklara saygı kavramları gibi etik değerler aile, okul ve toplumun daha demokratik ve daha insancıl bir yapıya kavuşmasını sağlamaktadır.Aile içi demokrasi, demokratik ve toplumun daha demokratik okul ve demokratik toplum kavramları bu temel değerler üzerine yükselir. Bu temel değerler demokrasi sisteminin işlemesine katkı yapar. Bu nedenle demokratik sistem ile demokrasi kültürü neredeyse aynı anlamlara gelir.
Bu haber 169 defa okunmuştur

:

:

:

: