Kontrollü ve kontrolsüz nüfusun katkıları ve olumsuz tarafları..

Nüfus artışının ekonomiye yaptığı olumlu katkılar yok mu?
Nüfus artışının ekonomiye yaptığı olumlu katkılar yok mu?
Elbette var.
Fakat bunun planlanması büyük öneme haizdir.
Yani kontrollü nüfus artışı bu aşamada önemlidir.
Zira kontrollü nüfus artışıyla Mal ve hizmetlere talepleri artar, yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar, işçi ücretleri düşer, vergi gelirleri artar,piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır.
Peki nüfus artış hızı düşük olursa ne gibi sonuçlara yol açar?
Nüfus sayısı azalır,yaşlı nüfus artarak, nüfus dinamik özelliğini yitirir,iş gücü azalması veya sıkıntısı başlar,ülkenin geleceği tehlikeye girer.
Tabi bunun yanında bir de kontrolsüz nüfus artışı var.
Bir çok sorunu beraberinde getiren.
Plansız, programsız ve denetimsiz.
Peki böyle durumlarda ne olur?
İşsizlik sorununu oluşur, milli gelirden alınan payın azalır,ülke kalkınma hızı düşer,nüfus hareketleri (Göç hareketleri)artar,konut yetersizliği ve gecekondulaşma ve çarpık kentleşme sorunlarının oluşur,çevre sorunları artar,eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar vb sorunları oluşur.
Oysa ülke kaynakları mevcut nüfus potansiyelini kaldırabilecek potansiyele sahip ve bu potansiyel doğru kullanılırsa nüfus bir avantajdır.
Ancak ülke kaynaklarının daha önünde bir nüfus potansiyeline sahip ülkeler mevcut imkanları da iyi kullanamazsa bu ülke içerisinde çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlara yol açar.
Bazı gelişmiş ülkelerde nüfus potansiyelinin gittikçe yaşlanması doğum oranlarının düşmesi nüfusun yaşlanması ülke için ileriki dönemlerde ciddi sıkıntılar oluşturur.Ülke gelişmeye müsait bir alt yapıya sahipse genç nüfus dinamiği o ülkenin kalkınmasında olumlu rol oynar.
Peki doğal kaynakların kullanımı ile nüfus arasında bir ilişki var mıdır?
Elbette vardır, şöyle ki; doğal kaynakların kullanımı nüfus ile doğrudan bağlantılıdır.Nüfus potansiyelinin yüksek olması mevcut kaynakların daha fazla kullanılmasına ve daha erken tüketilmesine yol açar.Dış ülkelerden ithalatı arttırır bu da ülke ekonomisi için olumsuz bir etkidir.Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu da hızlandırır.
Genel olarak ekonomik büyüme, artan kaynak tüketimi ve nüfus artışı konularının çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşünülür.
Dolayısıyla nüfus artışı ve kaynak tüketiminin çevresel sonuçları üzerinde mutlak surette durulması gerekir.Bilindiği üzere çevrenin sınırlı bir taşıma kapasitesi vardır. Bu yüzden de çevresel tahribatın nedenleri nüfus artışı ve ekonomik büyüme kapsamında incelenmektedir.
Son yıllarda çevresel konulara artan ilgi ve bilinçlilik düzeyi nüfus artışı konusunu da bir kez daha gündeme getirmiştir. Nüfus artışının ekonomik büyümeyi de dolaylı ve dolaysız yollardan etkilediğini hesaba katarak ‘büyüme’ karşıtı ve taraftarı görüşleri incelemek, küreselleşmenin ekonomik ve çevresel izdüşümlerini anlamamıza daha fazla yardımcı olacaktır.

Bu haber 204 defa okunmuştur

:

:

:

: