Ulus devletler üzerinde emperyal oyunlar

Dünyamız , bu güne kadar, çok değişik idare modelleri gördü .

Dünyamız , bu güne kadar, çok değişik idare modelleri gördü .
İlk ve Orta çağda, şehir devletlerinin dünyaya hakimiyeti sürerken. Zaman içerisinde bu , imparatorluklara kaydı .
19 ‘cu YY. başlarında . Ulusalcılık cereyanları karşısında . İmparatorluklar, ulus devletlerine dönüşmeye başlamışlardı . Bu yüzyılda , Devletler. Ulus devletleri olarak dünya sahnesine çıkmaktaydı .
Yirminci Yüzyıla girildiğinde, yeryüzünde yirmi Devlet bulunmaktaydı . Birinci ve İkinci Dünya Savaşının getirdiği yıkımlar karşısında. Dünyada, Devlet sayısı artmaya başlamıştır . Bunun nedeni, Emperyalizm sömürüsü altında olan Devletlerin. Sömürgecilikten kurtulup, bağımsızlıklarına kavuşmuş olmaları . Ayrıca, büyük Federasyonların dağılması sonucu, ortaya çıkan yeni devletler . Özellikle sosyalist sistemin çökmesi ile, 20 yeni devlet daha bağımsız olmuştur . Yirminci YY. girerken, 20 olan Devlet sayısı. 20 YY. sonunda, 200’ü bulmuş ve dünyadaki bu günkü haritayı oluşturmuştur . Bu yüzyılda dağılan, devlet yapılarının sayesinde, devlet sayısı 180 artarak 200 olmuştur . Bu yüzyılda oluşan devletlerin dayanağı, ulusal bilinç ve ideolojilerden gelmekteydi . Yani devletlerin yapısı, ulusal kökene dayanıyordu .
Bu devletlerin tümü, BM Örgütü altında, varlıklarını tescil ettirmişler ve varlıklarını sürdürmüşlerdir .
İlk ve Orta çağda, şehir devletleri . Yeni çağda, imparatorluklar olarak devam etmiş . Yakın çağda ise, modernleşmenin getirdiği olanaklarla, ulus devleti şekline dönüşerek, sayıları 200 olmuş .
Üç asırlık bir oluşum süreci içerisinde, ulus devletler . Dünya haritasının merkezi haline gelmişler .
Çağdaşlık yolunda meydana gelen değişiklikler, insan toplumlarının zamanla uluslaşmasına yardımcı olmuş ve uluslaşan toplumlar da, kendi ulus devletlerini oluşturmaya doğru yönlendirilmişlerdir .
Küreselleşme süreci ile birlikte, siyasal egemenliğin, yavaş yavaş tekelci şirketlerin eline geçmesi ile . Siyasal egemenlik yavaş yavaş tekelci güçlerin eline geçmiş ve siyasal güçler arasındaki savaşta büyük şirketleri öne geçirmiştir .
Tekelci sermaye . Sömürüsünü daha rahat ve daha da çok yapabilmesi için . Sermaye gücüne dayanarak . Ulus devletleri ortadan kaldırmak için harekete geçmiş . Dünyadaki ulus devletleri eyalet devlet haline getirmekle işe başlamıştır .
Dünyayı, iki kutupluluktan tek kutupluluğa geçirme plan ve projeleri de uygulama alanı bulamamış . Dünyanın çok kutupluluğa yönelmesi ile birlikte . Ulus devletleri eyalet devlet haline getirmek için, tekelci sermaye ve emperyal güçler harekete geçmiştir .
İlk uygulamaları . Demokrasi aldatmacası ile Belediyelere özerklik verilmesi politikaları ile yola koyuldular .
Bunun başını, Amerikan sermayesi ve emperyalizmi çeker .
Gelişmiş ülkelerin sayısı artmakla . ABD’nin dünyadaki eski gücü kalmaz .
Avrupa’nın ulus devletleri, bu tehlike karşısında . Ulusal benliklerini koruyabilmek için, bir araya gelerek. AB’ni oluştururlar .
Avrupalıların, bu birliği oluşturmalarının ana nedeni bu .
Hedef . Eyalet devlet sayısını 2000’e çıkararak . Ulus devletlerinin merkezi yapısını güçsüzleştirmek ve daha da ileri giderek . Orta çağdaki şehir devletlerini , modern olarak yeniden çağın gereklerine göre oluşturmak .
Dünyada, bir çok Belediye . Şehirlerinin gelişme projelerini, özel sermaye şirketlerinin ajanslarına yaptırarak . Tekelci sermayeye, bu iş için ön vermekte .
Küreselleşme ile birlikte . Dünyanın nerede ise her yerinde, iç çatışmalar , savaşlar çıkarılmakta . Ulus devletlerinin yıkılmasına zemin hazırlanmaktadır .
Emperyal güçler . Şehir devletlerini körükleyerek . Dünyadaki devlet şekillerini, şehir devlet düzenine getirmekle . Devletlerin siyasal egemenliğini ve bağımsızlığını bölük pörçük ederek . Tüm dünyayı istediği gibi evirip çevirebilmek .
Hedef, ne kadar çok şehir devleti . O oranda sermayelerine kazanç kazandırmak .
Bunun için de, oluşacak olan eyalet devletlerinin sayısını, 5000’e çıkarmak .
Bunun için izlenecek proje .
22. YY . 2000 devlet .
23. YY. da ise bunu 5000’e çıkarmak .
Dünya nüfusunun artması da , bu işi kolaylaştırıyor .
Buna takoz . Devletlerin, kendi ulusal bütünlükleri etrafında, birleşmekten geçer .
Son olarak .
Dünyada büyük bir savaş yaşanmakta .
Tekelci sermaye ve Ulus devletleri, arasında .
Bu savaşın galibi, acaba sizce kim olur ?Bu haber 3865 defa okunmuştur

:

:

:

: